mahdi_nori66 mahdi_nori66

34 posts   286 followers   1,609 followings

Mahdi Nori 

I❤💪

Mano taha yehoi💟💟💟💖

من باور دارم ...
که دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به معنى اين که آن‌ها همديگر را دوست ندارند نيست.و دعوا نکردن دو نفر با هم نيز به معنى اين که آن‌ها همديگر را دوست دارند نمى‌باشد.

من باور دارم ...
که هر چقدر دوستمان خوب و صميمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما بايد بدين خاطر او را ببخشيم.

من باور دارم ...
که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترين فاصله‌ها. عشق واقعى نيز همين طور است.

من باور دارم ...
که ما مى‌توانيم در يک لحظه کارى کنيم که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.

من باور دارم ...
که زمان زيادى طول مى‌کشد تا من همان آدم بشوم که مى‌خواهم.

قصـه ازآنجایی تلخ شد كه باعصبانیت به هم گفتیم:
بچه را ول کردی به امان خـــدا، ماشین را ول کردی به امان خـــدا و اينطور شد که" امان خـــدا"شد مظهر ناامني
درحالیکه؛ امن ترین جای عالم، امان خداست.

I am rous man

همه اش که نباید ترسید
راه که بیفتیم
تـــرسـمـان
میریزد

نمک را نمک فروش می‌فروشد ... نان را نانوا ... اما شخصیت انسان را کسی نمی‌فروشد

بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست

و ارزش دادن به شخصیت های عالی ، یعنی ارزش دادن به #انسانیت.

🎗
🔹 انانکه روزی به خماری من وتو میخندیدن بگذارامروز دراین خماری بمانند که سرمستی من وتو از کجاست.هربارکه خمار میشدم تکه ای ازخدایم رامیفرو ختم امروزبه هرقیمتی شده میخرم خدایی راکه مفت فروختم

قایقتان شکست؟
پاروي تان را آب برد،
تورتان پاره شد،
صیدتان دوباره به دریابرگشت؟
غمت نباشد،
چون خداباماست،
هیچ وقت نگوازماست که برماست،
بگوخداااباماست.
اگرقایقت شکست باشد،
دلت نشکند،
دلي نشکني.
گرپارویت راآب برد،
باشدآبرویت راآب نبرد!
آبروي نبري!
اگرصیدت ازدست رفت!
باشدامیدت ازدست نرود،
وامیدکسي راناامیدنکني!!
امروزاگرتمام سرمایه ات ازدست رفت ،
دستانت راکه داري.
پس خدایت راشکرکن،دوباره شکرکن .
بیاشکرکنیم که اگرکفشي به پانداریم،پاکه داریم راه برویم.
واگرچیزي به دست نداریم،دست که داریم دوباره به دست مي آوریم.
دوباره مي سازیم دوباره به دست مي آوریم دوباره مي خریم و دوباره مي خندیم

Most Popular Instagram Hashtags