luvkoey luvkoey

3882 posts   99 followers   115 followings

  i love u,and u?🎈 👪=❤️💕

假装在巴黎

话说寻晚蛋糕一出现,本来谂住蛋🐷会唱生日歌(因为成日都系度唱)点知佢居然唱起咗"世上只有妈妈好"~我………☺ #虽然知道系随口唱但都忽然感动
#系未做咗妈咪都系咁

😍😍😍
#tangleangel