[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

larry.smut.gay larry.smut.gay

86 posts   654 followers   1480 followings

Iranian Larries👨‍❤️‍👨🏳️‍🌈  Larry is my life any world🌎✨🌈 and if this isn't real I'm not upset because I've made the best love story💕🌈🎈.im Larryshipper✨🌈💚💙@louist91 @harrystyles

https://my.w.tt/UiNb/xm5a0uhpUH

سلام😇👋🏻
خوبین؟
این یه داستان جدید لریه که دارم مینویسم😅
خوشحال میشم بخونین🤗
(BDSM)
Harry top
لینک تو بیو هست👐

#AyLiN

💥لایو نایل چند دقیقه پیش👐‌
آهنگ dusk till dawn هم گذاشت😭♥️

Dandelion...
L.s
چي ميشه وقتي لويي براي پايان نامش به اطلاعاتي درمورد ماشين زمان احتياج داره؟
وچي ميشه وقتي در همين بين يكم كنجكاوي ميكنه و دستگاه اونو به...
ولي شايد همه چيز اونطور كه ما فكر ميكنيم پيش نره!
شايد هيچ پادشاهي با چشاي سبز با لويي ديدار نكنه!
كي ميدونه؟
شايد گذشته هم نتونه عشق سبز ابي ما رو به وجود بياره!
ولي اين يه داستان لريه،بايد اين عشق سر بگيره! اما چطور؟

توي واتپد اگه دوست داريد بخونيد♥️😘
لينكش تو بيو هست😊

داستاني برايت بگويند...
از به نظر برادرهاي رنج كشيده اي كه دنيا در بازي شطرنج هزاران بار تهديدشان كرده...و انها در تلاش بر نجات خود از تمام خانه هاي شطرنج گذر كردند...
از نگاه هاي دوستانه برايت بگويند...
همان نگاه هايي كه عاشقان به يكديگر دارند...
از لبخندهاي پرعشقي برايت بگويند...
از برق چشماني بگويند...
از قلب هايي برايت بگويند...
امان از اين قلب هايي كه براي هم ميتپند...
از سبزي برايت بگويند...از ابي اي... و تو... بي هيچ قضاوتي...
لبخند بزني...
#larrystylinson
#happyanniversary
#AyLiN

Darbarabare in ax nemitonam hata Ye khalame harf bezanam :} fagaht mikham baz bebinamesh ... #negi #fogholade #larryhug #larrystylinson #houisstylinson #louis #harry #larryisreal #loveislove🌈 😍😭🎈💋💚💙🍭🍬🌹✨🌈 @louist91 @harrystyles

ادامه، د.ا.د لويي
شلوارمو با باكسرم كشيد پايين
و نيشخند زد
_امممم،لويي كوچولو بيدار شده
و بعد دستشو نوازش گونه روم(اونجا)كشيد كه به خودم پيچيدم
اون قطعا قصد كُشتن منو داره!
*هري...لطفا
_لطفا چي؟(اين جمله تو همه اسماتا هست:|)
*فاك مي
_به اونجا هم ميرسيم
اومد جلو و بعد از اينكه رو گردنم يه لاوبايت گذاشت سمت اون جعبه بنفش رفت و از توش...چي؟
نه!
مطمئن شدم كه اون ميخواد منو بكشه!
پاهامو ازهم باز كرد و ويبراتور رو روم گذاشت
بعد از اينكه رو پروستاتم تنظيمش كرد،اونو يه بار ديگه توم فشار داد و روشنش كرد
اولش درجش نسبتا پايين بود
ولي بعد رو بالاترين درجه تنظيمش كرد
روي تخت ميلرزيدم و بلند آه و ناله ميكردم
*هر...رري...ب..بسه
ولي اون نيشخندش پررنگتر شد
از اينكه دستام بسته بود و نميتونستم كاري كنم كلافه بودم
تيشرتمو در اورد(تا الان تنش بود:|)
و بعد خودش كاملا لباساشو در اورد
جلوم نشست و به ويبراتور كه داخل سوراخم تكون ميخورد خيره شد و خودشو ماليد
هي!هري كِي انقد بزرگ شد؟؟
از حس اينكه اون حجم از هري داخل من باشه،بلندترين نالمو كردم
دقيقا وقتي به اوج رسيده بودم،ويبراتور خاموش شد و من زيرلب به تمام عالم و ادم فحش دادم
اشكم از نياز در اومده و بود و كاملا داشتم گريه ميكردم
هري اشكامو پاك كرد و گفت
_ششش..گريه نكن پسر كوچولوي من
كاش دستام باز بود و ميزدم تو صورتش
تو گوشيش يكاري كرد و من فهميدم داره صدا ضبط ميكنه
_قول ميدي ديگه هرزه بازي در نياري؟
*قول ميدم
_تو مالِ كي اي؟
*مال تو!فقط تو!
_آفرين و حالا قبول ميكني كه تا دو ماه فقط من تاپ باشم؟
*باشه...ب..باشه،هرچي تو ميگي فقط زود باش
ضبطو تموم كرد و جلو اومد و خودشو جلوم تنظيم كرد
_آماده اي؟
قبل از اينكه جواب بدم خودشو توم فرو كرده بود و تلمبه ميزد
بعد يه مدت اومدم و داخلم داغ شد
خودشو بيرون كشيد و كنارم دراز كشيد
همونطور كه نفس نفس ميزد گفت
_تا دوماه من تاپم
و لبخند پيروزمندانه اي زد
وايسا ببينم!
چي؟؟؟
*چييي؟چرااا؟
_خودت گفتي
من كِي گفتم.......
تموم شد ديگه
نظررررر🤗🤗
شمام خندتون ميگيره ميخونيد😂😂خيلي چرت شد خدايي😂😂😂
#AyLiN

د.ا.د لويي
دستمو گرفت و به سمت اتاق كشيد
وقتي وارد اتاق شديم منو پرت كرد رو تخت و رفت سمت كشوها
يه جعبه بنفش برداشت و اومد كنار من كه داشتم منفجر ميشدم
نيشخند از رو لبش پاك نميشد
به چشام زل زد و جعبه رو باز كرد
داشتم از درد ميمردم پس دستمو بردم سمت شلوارم تا خودمو راحت كنم كه هري دستمو عقب كشيد
_يكي اينجا داره زيادي شيطوني ميكنه
دستامو با يه چيز نرم و صورتي شبيه دستبند بالاي تخت بست
ناله كردم
*هري...درد ميكنه
اومد كنار گوشم و زمزمه كرد
_نگران نباش خوبش ميكنم!فقط يكم زمان زيادي ميبره
و بعد خنديد و لاله گوشمو گاز گرفت
___
الان ميذارم ادامه رو😐

Larry is my life any world ✨🌈 💚💙 and if this isn't real I'm not upset because I've made the best love story🌈🌎🎈🌹✨💙💚🌸im Larryshipper @negi_sports ✨💙💚🌈@louist91 @harrystyles #negi #louistomlinson #harrystyles #onedirection #directioner #larrystylinson #larryshipper #shippers #houisstylinson #lovestory #lgbt

ادامه اسمات كوتاه؛)
_آه هري اگه بدوني چقدر خستم
بهم گفت و به بدنش كش و قوس داد
بهش خيره نگاه كردم
يه كاري ميكنم خسته تر شي
نيشخند از رو لبم پاك نميشد
بهم نگاه كرد
_چته هز؟
*هيچي!آممم ميخواي ماساژت بدم تا خستگيت در بره
لويي با تعجب نگام كرد
از رو مبل پاشدمو دستشو گرفتم و كشيدم سمت مبلي كه تا چند ثانيه پيش روش نقشه ميكشيدم
نشوندمش و رفتم پشت مبل وايسادم
دستامو روي شونه هاش گذاشتم و اروم حركت دادم
بعد اروم اروم دستمو پايينتر بردم و رو نوك سينه هاشو ماساژ دادم كه برگشت و گفت
_هري...چ..چيكار ميكني
نكلت گرفته بود ولي سعي ميكرد نشونش نده
بي توجه به سوالش دستامو پايينتر بردم و از روي شلوارش اون قسمتو(😈 )ماليدم كه لويي يه "امممم" كوتاه گفت
_هر..ي..بخورش
يه لبخند مظلوم زدمو گفتم
*نميشه،تو امروز دوست پسرتو ناديده گرفتي و مدام با اون دوستِ هرزت لاس زدي اونم جلوي من،پس شايسته يه تنبيه خوب هستي
آروم ناله كرد
_هري..خواهش ميكنمم
دستمو از روش برداشتمو به سمت اتاق كشوندمش
____
نظر😈😂
لايك كنيد ديگه😐
خدايي خودم ميخونم خندم ميگيره،شمارو نمدونم
قبول دارم خيلي ضايعستتتت😂😂😂😂

اسمات كوتاه(چند پارتي)
ناخونامو محكم تو دستم فرو بردم و به صحنه روبه روم با حرص چشم دوختم
لعنتي!
اون مثلا دوست پسر منه و از اول اين مهموني سه نفره كه خودش اسمشو اشنايي من با اون دوستِ هرزش ميذاره داره با اون شامپانزه لاس ميزنه و منو ناديده ميگيره
الانم كه مثلا براي خدافظي مثل كوالا چسبيده به اون ميمون و ولش نميكنه!
من جدا بايد با اين يه كاري كنم!
اره،وايسا اين ميمون بره بعد خودم حسابشو ميرسم!
تو ذهنم به فكرام يه نيشخند زدم و همون لحظه بود كه صداي در به من فهموند كه اون شامپانزه ميمون نماي هرزه رفت!
و اين يني شروع عمليات من...
منتظر باش دوست پسر كوچولوي من:)
____
اين فقط يه مقدمه بود
اسمات ميباشد☺️☺️
بنظرتون كي تاپه تو اين اسمات؟؟؟
توروخدا بگين ضايع نكنيد:|
ولي جدي ساعت چهارونيم صبحه،ازم توقع نداشته باشيد الان ادامشو بذارم😂😂
شوخي ميكنم،هرچي لايك و كامنت بهتر باشه زودتر ميذارم:)
ولي در هرصورت سريع ميذارم
چقدر حرف زدم:|
فقط اگه ميخوتيد بگيد واسه قسمت بعدي تگتون كنم🤗🤗
#AyLiN

Larry is fucking cute 😱😱😱😍😍😍😍😭😭😭😭😋😋#negi #louistomlinson #harrystyles #directioner #shippers #larryshipper #onedirection

@simoncowell
اين پست رو بذارين تو پيجاتون و سايمون و تگ كنين
زير پست سايمون هم اينو بذارين👇👇👇
#onedirectionshallremain
منبع:@niallhoran_.fans

Most Popular Instagram Hashtags