jawasastra jawasastra

421 posts   1,322 followers   75 followings

Jawa Sastra  Sekretariat Majalah Mapah Mangsa. Paguyuban Budaya Jawasastra. line@ : @pes2287q

#geguritanjawasastra ditulis ana saben malem Senin.
.
.
Saya akeh manungsa sing ora nate tilik marang atine dhewe. Kerep lali nakokake, "Apa penjalukmu ti-Ati...?" Sing dikarep mung mlaku dhewe, nemtokake pilihan dhewe nganggo tetembungan akal sehat. Kamangka dheweke wis kebacut lali nek ati kuwi akal kang sejati. Amerga dheweke duwe sambungan marang Gusti, mula wis pernah pesthi selaras marang pikiran.
.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #geguritan #sastra #bahasajawa #jawa #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #nusantara

#gunungkelud sawijining #gunung sing paling rewel ing tanah #jawa amerga dadi gunung sing paling kerep duwe gawe (mbledhos). Malah saka jaman kerajaan utawa sedurung abad 20 nganti sing paling gres taun 2014 wingi, gunung Kelud sing madeg ana ing #kediri duwe gawe nganti kurang luwih ping sepuluh. Tur dampake jan ngedap-edapi. .
.
Saka kanca-kanca sing omah ing #kediri lan #blitar gunung Kelud uga dadi mula bukaning konflik antaraning rong daerah kuwi. Apa meneh nalika pemkab Kediri nggawe dalan semen ing kawah Kelud sing miturut pemkab Blitar kuwi duwekke.
.
.
Ngomongake bab gunung Kelud #jawatimur cetha ora bisa nek mbablasake awak tanpa nggawa critaning tresna sing marai metune sepatan kanthi unen-unen, 'Kedhiri dadi kali, Blitar dadi latar, #tulungagung dadi kedhung'. Ora liya yaiku critaning Dewi Kilisuci lan Lembu Sora/Maesa Sura.
.
.
Saka sumber sing ting telenek. Ana sing ngarani Lembu Sora kuwi duwe sedulur sing jenenge Jatasura. Nama asline Lembu Sora yaiku Jaka Lodra, banjur Jatasura kuwi Singa Lodra. Wong loro kuwi anake Senapati Buta Locaya, punggawaning Prabu Erlangga. Lembu Sora lan Jatasura klebu nakal. Dumeh duwe kasekten sing linuwih kasih saka ramane, malah gawe ontran-ontran ing negara. Dening ramane wong loro kuwi ditundhung, jalaran kebacut isin marang Bendara Erlangga. Ora mung ditundhung, malah uga disabda. Sing Jaka Lodra disabda duwe sirah kebo, sing Singa Lodra duwe sirah singa.
.
.
Karo-karone banjur manggon ana ing daerah sing jenenge Bandaraangin. Ing papan kuwi, keprungu ana sayembara menawa Dewi Kilisuci arep golek sesandingan kanthi cara nggawekake sumur ing gunung Kelud nganti jeru banget lan kudu rampung sedurung para esuk. Karo-karone budhal mara. Eh... Dilalah... Ora ditrima banjur dipendhem.
.
.
Ana versi liya meneh. Yaiku versi tanpa anane Singa Lodra utawa Jatasura kuwi. Ning ing pungkasan crita kasile kabeh versi padha. Dewi Kilisuci mrentah para prajurit supaya mendhem Lembu Sora nalika nggawe sumur. Jalaran tumindak kuwi, Lembu Sura nyepatani. .
.
Jane ana katrangan sing luwih akeh. Ning amerga ora cukup. Sing luwih pepak ditulis ana Fanspage wae.

Isih ana ing wilayah #jawatimur lan rencanane pancen ngentekake dhisik #gunung sing ana Jawa Timur sedurung pindhah menyang gunung ing #jawatengah lan #yogyakarta .
.
.
Saiki sing dijajal disinau yaiku #gunungwelirang anggone ngadeg ing daerah #malang banjur dhuwure ameh padha karo Arjuna yaiku kira-kira 3.000 mdpl. Gunung iki isih nyambung karo gunung Arjuna. Malah nek kekuwatanmu turah-turah, bisa ngunggahi rong gunung kuwi barengan. Dadi bar saka Arjuna banjur lanjut munggah Welirang. Miturut sing dipercaya masyarakat, dijenengi Welirang amerga gununge akeh kandungan belerange.
.
.
Mitos utawa crita ing Welirang ora sepira akeh. Ana sawijining makam yaiku makam Mbah Tedjo Geni, nanging @jawasastra durung nemu sumber kanggo Mbah Tedjo Geni kuwi. Kajaba Gua Sriti, sing kandhane dhisik dadi papan dolane wong-wong Walanda nek pengin nyantai.
.
.
Senadyan durung dhong kenthel orane mitos sajroning Welirang nanging ana siji bab sing rada menarik kanggo dibahas. Yaiku gunung Welirang uga disebutake sajrone kitab Tantu Panggelaran kanthi nama liya. Kitab kuwi ditulis ing taun 1635 M utawa 1557 saka. Kitab iki wis dianilisis dening Pigeaud. Ana kutipan sing unine ngene.
.
.
Col andap kulwan, maluhur wetan ikang nusa jawa; yata pinupak sang hyang mahameru, pinalih mangetan. Tunggak nira hana kari kulwan; matangnyan hana argga kelaça ngarannya mangke, tunggak sang hyang mahameru nguni kacaritanya. Pucak nira pinalih mangetan, pinuter kinembulan dening dewata kabeh; runtuh teka sang hyang mahameru. Kunong tambe ning lemah runtuh matmahan gunung katong; kaping rwaning lmah runtuh matmahan gunung wilis; kaping tiganing lmah runtuh matmahan gunung kampud; kaping pat ing lmah runtuh matmahan gunung kawi; kaping limaning lmah runtuh matmahan gunung arjuna; kaping nem ing lmah runtuh matmahan gunung kumukus (Pigeaud, 1924)..
.
.
Lha gunung 'Kumukus' kuwi sing dipercaya saiki malih jeneng gunung Welirang. Para dulur sing bisa nambahi bab gunung Welirang iki mangga ditambahi.
.
.
#sastrajawa #jawasastra #jawa

Repost saking @kyai_gombalamoh maturnuwun ugi. Kagem para dulur ingkang badhe pesen mangga DM kemawon. Reginipun Rp150.000 dereng klebu ongkir. 😁😀😀 nanging nengga rumiyin kinten2 ngantos minimal 6 pemesan mengke nembe munggah wonten produksi. Warta langkung pepak mangga DM kemawon..
. .
Maturnuwun @jawasastra #sarunggambarjawasastra sampun kula nggo. Bahane anget, cocog dinggo ng daerah adem. Tapi nek dinggo pas awan-awan tak jamin 'burunge' sumuk. Gak masalah. Sing penting isok dinggo ngibadah. Masio gambare ng mburi perkara khusyuk gak khusyuk ya urusane wong mburi. Pokoke niyat.
.
.
Tulisan sarung iki diolah teka salah siji karya #sastrajawa Serat Wedatama
.
.
Dulur-dulur sing minat karo #sarung modhel ngene iki mangga chat lan follow ig ne @jawasastra wae. Kain e Combed 30s. Perawatane kaya kaos biasane, dadi gak ribet.
.
.
#islam #islamjawa #jawaislam #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #jawa

#jawasastrangrumatredi saiki jajal mbukak sethithik saka akehe crita ing #gunungarjuna #jawatimur sing melu wilayah #pasuruan lan #malang dhuwure ana kira-kira kurang luwih 3.000 mdpl. .
.
Kena ngapa @jawasastra nganggo tembung 'Maha-Kelir' kanggo Gunung Arjuna? Amerga jenenge sing 'Arjuna' kuwi selaras klawan papan-papan petilasan sing uga nganggo jeneng lakon #wayangjawa .
.
.
Gunung Arjuna isih gandheng utawa sakgugus karo #gunungwelirang #gununganjasmara . manggon ana ing nomer telu #gunung paling dhuwur Jawa Timur. Sakliyane kuwi Gunung Arjuna uga diarani gunung sing cocog dinggo olah #spiritual jalaran papan-papan wingit sing ana.
.
.
Papan wingit sing dimaksud bisa sing rupa petilasan, bisa uga sing rupa alam. Umpama petilasan ana papan sing jenenge Petilasan Eyang Antaboga, Petilasan Eyang Sekutrem, Sendang Dewi Kunthi, Makutharama, Candi Jawadwipa, Petilasan Eyang Semar, lsp. Banjur papan wingit arupa alam sing tekan seprene isih dipercaya lan kerep kelakon yaiku anane Alas Lali Jiwa. Ing alas kuwi umpama ana wong sing ora waspada tur eling bisa nganti muter-muter ing jalur sing padha. Wis akeh kasus kaya ngono lan bali mulih mung jenenge thok.
.
.
Sawijining guru teater sing malih dadi wong #supranatural nate crita nek dheweke munggah gunung Arjuna kuwi rutin saben sakselapan pisan. Nalika #jawasastra sowan, dheweke lagi wae saka gunung Arjuna telung dina kepungkur. Dheweke crita wayah manekung ing Petilasan Eyang Antaboga dheweke diweruhi naga sing bisa omong lan wujude gedhe banget. Amerga entuk piweling saka liyan. Dheweke ora entuk kaget lan kudu biasa wae, nata ambegan kareben ora cilaka.
.
.
Miturut critaning para masyarakat sakubenge. Dijenengi gunung Arjuna amerga dhisik pancen nate dinggo tapa dening Arjuna. Saking mantepe olehe pasa nganti gunung kuwi keangkat menyang langit. Para Dewa koming amerga kedadeyan kuwi. Banjur Arjuna dikandhani ben nglereni anggone tapa. Akehe petilasan sing mawi nama lakon wayang durung ana seratan sing njelntrehake nganti cetha, senadyan para masyarakat percaya anane petilasan kuwi ana nalika jamane para lakon wayang isih urip! #jawatengah #yogyakarta

Contho #jawasastrangrumatredi kaya ngene para dulur.
.
.
#gunungpenanggungan ngadeg jejeg ana ing wilayah Kabupaten Mojokerto lan Kabupaten Pasuruan. #gunung iki ora dhuwur banget, paling ya mung 1.653 mdpl. Mula bisa diunggahi kira-kira limang jam wae, nanging limang jam kuwi udu wektu sing cendhak tur gampang. Jalaran Gunung Penanggungan duweni dalan sing nggegirisi, saka critane kanca-kanca anggone lemah miring ana sing nganti 45".
.
.
Gunung Penanggungan duwe jeneng liya. Jeneng lawas sing saiki wis jarang bocah enom ngerti, yaiku Pawitra sing tegese kabut. Miturut crita lisan sing ana ing daerah ngisor Penanggungan (sing klebu #mojokerto ) utawa sakliyane #trawas gunung Penanggungan kuwi dipercaya minangka pucuking Gunung Semeru. Nalika para Dewa junjung #semeru saka tlatah #india gunung kuwi pating kececer banjur mawujud dadi barisan gunung ing Pulau #jawa kaya sing awak dhewe ngerti saiki. Kena ngapa kok digawa menyang tlatah Jawa? Amerga pulau Jawa kuwi siji-sijine pulau sing gampang goyang tur kerepe miring mengulon. Tujune para Dewa ngusung Semeru kareben bisa dinggo ngimbangi sisih wetan. .
.
Mak Byukk!! Semeru diselehake dening Para #dewa lha kok anehe tlatah Jawa isih goncang, saiki malih kabotan sisih wetan sethithik. Jenenge wae Dewa cetha duwe akal-akalan. Semeru ditugel pucuke banjur digawa dewa mubeng tlatah Jawa kanggo niliki ndi sing sekirane papan trep kanggo nyelehake pucuking Semeru. Jebul sing paling cocog ana ing papaning gunung Penanggungan saiki.
.
.
Dijenengi #penanggungan jalaran dipercaya gunung kuwi sing nampa mandhat minangka gunung sing nyegah bebendu ing tlatah Jawa. .
Isih banget bab crita sajroning gunung Penanggungan lan kena ngapa dhisik diarani Pawitra. Naning iki tujune dadi contho ben pada dulur gelem melu diajak cancut taliwanda ngrumat crita-crita saka #kahyangan . Carane gampang. Mawi cara posting piyambak kanthi gambar dhewe ora apa-apa keri ngetagg @jawasastra
Lan paringi #jawasastrangrumatredi #jawasastra mengko langsung direpost. Utawa bisa mawi kirim tulisan crita bab gunung sing panjenengan weruh via DM .
.
#jawasastra #sastrajawa #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #indonesia_paradise #pecintaalam

#gunung wis dadi sawijining konsep urip sing tekan seprene isih diugemi wong Jawa. Sakliyane manjing ana ing daerah filosofis kaya ta tumpeng, caping, lsp. Gunung uga duweni akeh crita sing saiki wiwit geseh utawa ora ana sing nerusake. .
.
Saka adoh gunung pancen endah banget. Nanging nalika arep diunggahi kok ya rasa endah mau saya abot kanggo digayuh.
.
.
Omah panjenengan cedhak karo sawijining gunung? Jal, ing gunung kuwi ana crita apa wae. Mangga dishare jeneng gunung lan daerahe uga aja lali critane mawi DM. Engko ben diposting @jawasastra . Utawa panjenengan posting piyambak lajeng mangga paringi hashtag #jawasastra lan #jawasastrangrumatredi . Mangke ben direpost.
.
.
#jawatimur #yogyakarta #jawatengah #alam #alamindonesia

Sakliyane motto #kendelekandel @jawasastra ngugemi prinsip #laraslereslurus .
.
.
.
Apa sing diarani LURUS yaiku nalika wis LERES mungguhing kersa ing LARAS. Akehing cara pikir sajroning manungsa miturut lingkungan, wektu, lan papan kudu digatekake tenan ben ora salah ing laku.
.
Nanging kepiye umpamane ana LARAS (panganggep pirang-pirang pawongan) sing ora LERES banjur marai ora kasil anjalari LURUS? Lha iki sing dadi fokuse #jawasastra . Apa sing dianggep bener suk ing wayah, papan, lan lingkungan tatemtu bakal geser. Mula nek wis kebacut geser Jawasastra ora malah mbalikake nanging sisan digeserake ben ngerti apa klirune banjur nek wis ngerti apa klirune bisa diajak bali marang LARAS, LERES, LURUS kang sejati...wkwkwk... Sok-sokan. Jiannn.. .
.
#jawatengah #jawatimur #yogyakarta #kyaigombalamoh #filosofijawa #javanesethought #javanese #budayajawa #sastrajawa #jawa

#harirayaidulfitri1439h .
.
.
Jawasastra nyuwun agunging pangeksami nggih... Mbok menawi wonten postingan utawi pamanggih ingkang boten trep kaliyan panjenengan sedaya. Jawasastra sanes sawijining paguyuban sing duweni status 'sangar' mula ngajari, nanging namung paguyuban 'sinau bareng' lan Jawasastra namung miwiti tata cara pikir ingkang kathah boten digatekake.
.
.
Para dulur ingkang mudik, atos-atos wonten margi. Omah ingkang dipun tinggal ampun kesupen diinep rapet, nek perlu dikunci grendel nganti rangkep sepuluh ben aman. Tur nek umpama ngepasi duwe tangga, nggih luwung dititipaken menyang tangga ben rada aman.
.
.
Nek sayah ana ing perjalanan leren dhisik. Ora usah kesusu, nek kesusu mesthine budhal dina wingi... 😀😀😀.
.
.
.
#jawa #jawasastra #takbiran #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #nusantara #mudik #mudik2018 #islam #tradisimudik #silaturahmi

Ana sing rancu ora kira-kira?.
.
.
Tembung 'urup' sing dinggo sajroning postingan kuwi nganggo cara alam pikiran budaya #arek . Mungguhing dulur-dulur sing teka daerah tataran kabudayan #jawa liyane #budayaarek cetha ngira nek 'urup' kuwi 'menyala', kamangka sajroning cara omong #arek 'urup' tegese 'ijol'. .
.
Mula umpama ana wong lanang tuku hape anyar banjur bojone mung duwe hape lawas, sing wedok kuwi mau biasane ngajak 'urup-urupan' hape karo sing lanang. Kanggo 'menyala' wong budaya arek nganggo 'murup'
.
Ing sawijining tetembungan saka bukune Suwardi Endraswara sing dikutip akun #berdikaribook nek ora kliru nulis 'Orang Jawa punya prinsip bahwa Urip itu Urup' banjur anggone maknani wong urip kudu tansah gumregah, rikat tumandang nyambut gawe.
.
Mengkono sethithik saka sugihe kabudayan Jawa. Lha wong mung saktembung wae wis duweni teges sing beda. 'Desa mawa cara, negara mawa tata'. Ben ora kagetan marang tembung-tembung sing duweni makna beda nanging cara pocape padha wong Jawa ngelingake awak dhewe kudu gelem 'Jajah desa milan kori'.
.
.
.
#sastra #sastrajawa #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #bahasajawa #jawasastra #budayaindonesia #pancasila

Para dulur #jawasastra kasuwun sami mangsuli kuisioner punika nggih....
.
Kuisioner saged dipun klik wonten ing bio. Sejatosipun kuisoner punika nggih kagem ningali kados pundi kahanan stasiun tipi lan acara tipi basa Jawa mungguhing para pamiarsa. Tur kagem sawijining upaya nglestantunaken kabudayan Jawa sarana media mliginipun media tipi. .
.
.
Maturnuwun nggih...
.
.
#sastrajawa #aksarajawa #bahasajawa #budayajawa #televisilokal #jtvrek #jogjatv #semarangtv #batiktv #bmstv #jeparatv #batutv #kilisucitv #malangtv #surabayatv #sbotv #arektv #tatv #tatvsolo #rbtvjogja #aditv #kresnatv #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #jawa

#jawasastra apa awak dhewe ngrumangsani utawa ngetutake donya media basa Jawa kanthi titi? Nalika kalawarti basa Jawa wis angel payu jalaran tatanan lan bentukane marai bocah enom padha mlayu, apa ya channel basa Jawa uga bakal nglakoni kahanan sing ora beda?.
.
.
Kabeh-kabeh wis gumantung marang internet. Siaran sing kawitane mung njagakake tipi saiki malih wujud dadi 'streaming'. Mula channel tipi mligine channel tipi lokal nyambi ana ing Youtube, FB, IG, Twitter, lsp. Kuwi kabeh isih klebu perkara sarana!.
.
.
Umpamane sarana sing dinggo wis bisa nyukupi, bakal metu pitakonan-pitakonan meneh sing bisa diarani abot, bisa uga entheng. Kaya ta sapa sing disasar? Komunitas cilik apa gedhe? Umur pira wae sing sekirane bisa katut? Lan pitakonan sing paling wigati yaiku, acara sing modhel kepiye sing trep kanggo cah-cah enom? Masa ya seprana-seprene nggarap siaran mung kanggo wong sing wis 'mambu lemah'? Mesthine sing prelu digatekake temenan kuwi para pewaris kabudayan Jawa ta?!
.
.
.
Artikel #menthelengbarengjawasastra sing lagi digarap kanca-kanca iki klebu 'sakral' amerga ndadak tirakat nyawangi tipi-tipi lokal sarana Youtube, golek narasumber media tipi lokal basa Jawa banjur nganalisis sekabehaning perkara sing di duweni tipi-tipi lokal basa #jawa sajroning upaya ngrumat budaya, basa, lan #sastrajawa . Mangga para kanca sing duwe uneg-uneg bab tema iki ditulis wae ana ing kolom komentar. Nek isa ya nulisa apa ngono sing sekirane bisa dadi masukan kanggone @jawasastra nggarap iki. Maturnuwun... .
.
.
#jogja #media #televisi #televisilokal #jtvsurabaya #jogjatv #rbtv #malangtv #jeparatv #semarangtv #batiktv #tv9 #kresnatv #aditv #kilisucitv #jawatimur #jawatengah #bahasajawa #budayajawa

Most Popular Instagram Hashtags