dastanhayesexii dastanhayesexii

4 posts   815 followers   589 followings

  بخون حشری شو👇👇کامنتم بزار

خالم سه تا دختر داره که هر سه تا جندن.این چند روز خیلی دنبال یه حال حسابی بودم که دیشب زنگ زدم بهشون اومدم خونم.نمیدونستن قصدم چیه بهشون گفته بودم بیاین فیلم سوپر گرفتم نگا کنین .داشتیم فیلم سوپر میدیدیم که یکیشون بلند آه میکرد.وحشی شدم شلوارشو دراوردم افتادم به جوون کسش.دوتا دیگشونم لخت شدن .با یه دستم سینه یکیشونو میمالیدم.با یه دستم انگشت تو کس یکیشون کرده بودمو تو یکیشونم تلمبه میزدم.اونی که تلمبه میزدم خیلی داغ بود.همش میگفت گنده تراز کیرت نگاییدتم.جوون کیر پسرخالم داره پارم میکنه.یکی از خواهراشم برا اینکه حشرش بزنه بالا کسشو دست میزدو اون یکی هم سینه شو میمالید.منم صدام رفته بود بالاو میگفتم دختر کُسی.جووون گاییدمت.اگه آبم اومد بریزم توت؟آره؟ناله میکرد میگفت بریز فقط جررم بده.پاهاشو دادم هوا محکم تلمبه میزدم.اون دوتاهم همش دست به کیرم میزدن که باعث میشد داغ تر بشم و تو اونی که تلمبه میزدم قشنگ جر بدم.کسشو باز کردمو چوچولشو میچرخوندم.صداش کل خونه میپیچید.یواشتر.کسم قرمز شده.ولی من فقط با حرفاش رام تر میشدمو سرعتو میبردم بالا.آبم داشت میومد که داد زدم جوون داره میاد . دلم نمیاد کیرمو از کس تنگت درارم.تا خایه دیگه تلمبمو میبردم .از حشر زیاد لباشو میکندم سینه هاشو عین داغا فشار میدادم که آب داغم ریخت تو کسشو.گفت جووووووون اومد.وقتی کیرمو دراوردم بلند شد میخواست راه بره نمیتونست.رسوندمش تو حموم.گفت کیرت خیلی گندس.پارم کردی بیشرف.بدون اینکه بهش بگم یهو از پشت کردم توش . میگف کسمو بمال.دست کردم تو کسشو چوچولشو میچرخوندم.به کسش چک میزدمو دستمو با دهنم خیس میکردمو میزدم به کسش.آبش تا پایین راه گرفته بود که برا دومین بار تلمبه محکم زدمو کمرمو خالی کردم توش
نظر یادتون نره😍

همسایه روبه روییمون همیشه میدیمش جلو تلویزیون میشینه و خودشو انگشت میکنه دیروز دیدمش دیگه طاقت نیاوردم رفتم جلو خونشون در زدم .وقتی درو باز کرد.چسیوندمش به خودم و کونشو از پشت باز کردم گفتم کستو میخوام.میشه بکنم؟همین جوری داشت نگام میکرد که بردمش تو خونشون.گفتم وحشی دوس داری.خندید گف چه جورم.شلوارشو کشیدم پایین.زبونمو کردم تو کسش.تو کسش میچرخونمو آه میگفت.همزمان که میلیسیدم انگشتمو کردم تو کسش تند تند بالا پایین میکردم که صداش رفته بود بالا .شلوارم دراوردم کیرمو کردم تو کسش.یه انگشتمم کرده بودم تو کونش.داد میزد اهمیت نمیدادم انگشتو کردم دوتا و کردم تو کونش و همزمانم تو کسش تلمبه میزدم دیگه منم داشتم داد میزدمو میگفتم جووون بلاخره کردمت.جوون بلاخره دختر همسایه رو جر دادم.اوف کستو پاره کردم.اووم جووون کیرم تو کس دختر همسایستو داره جر میره.کیر دوس داری اره؟اره؟کیرمو دوس داری همیشه پارت کنه؟همین جوری که میگاییدمش یهو آبم اومدو همرو خالی کردم توش
کامنت بزارین بگین چطور بود .اگه خوب بود ادامه بدم😍

تازگیا با یه پسره دوس شده بودم.همیشه عکس کیرشو برام میفرستادو میگفت خیلی دوس دارم از کون و کس بگامت.خلاصه باهم قرار گذاشتیم.ولی تنها نبود.با چند نفر بود.تو ماشین نشستیم و رفتیم تو یه جا مثل بیابان.دوس پسرم دستشو کرد تو شلوارمو کسمو میمالید منم لذت میبردم که گفت بیا پشت .دوستاش پیاده شدن و منو دوس پسرم رفتیم پشت.کیرشو یه آن دست زدم.خنده شیطونی کرد گف باهمین میخوام جوری بگامت که نتونی راه بری.ترس ورم داشت ولی به رو خودم نیاوردم.شلوارمو کشید پایین خودشم لخت شد.تمام لباسا منو دراوردو خوابید روم.همون موقع رفیقاشم اومدن.سینه هامو دست میزدن.دوس پسرم لای کسمو باز کرده بود میمالید.یکی از دوستاش لای کونمو انگشت میکرد.یکی لب میگرفت یکی ام وحشیانه سینه هامو چنگ میزد.صدام داشت اوج میگرفت اوناهم میگفتن جووون گاییده میشی امروز.از لذت خودمم شروع کردم به مالیدن کسم.که دوس پسرم میگفت کست تنگه .خیلی هوس اندازه.یهو پاهامو داد بالاو تخماشو میمالید به کسم.منم کیرشو گرفتمو خودم کردم تو کسم .عین کس ندیده ها تلمبه میزد و آه آه میکرد.سینه هامم به خاطر خوردن زیاد داشت از جا کنده میشد.پاهامو بازتر کرد که رفیقش کیر خودشم کرد توم.حالا دوتا کیر توم بودن سینه هامم میخوردنو کونمم انگشت میکردن.جیغ میزدم.که دوس پسرم آبش اومد ریخت توم ولی دوستش هنوز تلمبه میزد میگفت جووون کست تنگه دوس دارم.جون چه خیسی.وااای کیرم داره میاد میاد میاد یهو تلمبه محکم تر میزد که ابش اومدو کیرشو دراورد.همش میگفتم تورو خدا بسسه.دیگه نمتونم راه برم.یکی از دوستاش بَرَم گردوندو کیرشو کرد تو کونم.جوری جیغ میزدم که یکی دیگشون دستشو کرده بود تو دهنم تا گاز بگیرم ساکت شم.تو کونم تلمبه میزدو یکیشون کسمو با دستش تند تند میچرخوند که ابم اومد.ولی اون همچنان تلمبشو میزد که یچی داغ ریخت تومو اونی که کسمو میمالید یه دفه صداش رفت بالاو کسمو  محکم فشار داد که همشونو ارضا کردم

کامنت بزارین بگین چطور بود اگه خوب بود ادامه بدم😍

یه دختر خاله دارم اسمش ساراس خیلی حشریه.همیشه میفهمیدم که تو اینستا داستان سکسی لایک میکنه.دیشب اومدن خونه ما خوابیدن ساعت ۲شب رفتم تو اشپزخونه که آب بخورم اونم اومد اب بخوره تا دیدمش چسبوندمش به دیوار کسشو محکم فشار دادم گفتم دنبال کیر میگردی؟گفت نه فقط کسمو بمال.محکم کسشو فشار میدادم دامنشو زدم بالا انگشت فاکمو کردم تو کسشو جلو عقب میکردم اونم خودشو جلو عقب میکرد که داداشمم بیدار شد و اومد پیشمون.لباس سارا رو کندو افتاد به جون سینه هاش.من کسشو میمالیدم داداشم سینشو.حشرم زده بود بالا به سارا میگفتم جوون کست چه بازه جوون سارارو باید که جرر بده؟سارا میگفت شماها منو پاره کنین امشب.سارارو خوابوندیم تو حال رو مبل.دامنشو دراوردمو کیرمو گذاشتم سر کسش تا اذیتش کنم.داشت اذیّت میشد همش میگفت بکن توش بکن پارم کن.منم یهو کردم توش که جیغ زد اهمیت ندادم مثل وحشیا تلمبه میزدم خایه هام داشت میرفت تو کسش.بلندش کردم ایستاده بگامش.از جلو کردم توش که داداشمم از پشت کرد  توش.حالا دوتا کیر تو کس و کونش بود.داشت بیهوش میشد.داداشمم از پشت سینشو محکم فشار میداد.خوابوندمش رو مبل داداشم گفت بیا دوتایی کنیم تو کسش.سارا گفت جررم دادین دیگه بسسه.پاره شدم حسابی.همین جوری که داشت میگفت کیرمو دوباره کردم توش که همزمان داداشمم  کرد تو کسش.باهم تلمبه میزدیم سارا فقط میگفت اووم تو تا کیر تو کسمه.جووون جررر خوردم امشب.داشت ابم میومد که به سارا گفتم سینه هاتو بمال سینه هاشو مالید یه تلمبه محکم زدم که سه تایی باهم ارضا شدیم

کامنت بزارین بگین چطور بود اگه خوب بود ادامه بدم😍

Most Popular Instagram Hashtags