aslan_nakov aslan_nakov

876 posts   8671 followers   1544 followings

ПРОКАТ СВАДЕБНОЙ НАЦ ОДЕЖДЫ💂👰  ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБ И ДРУГИХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИИ ПОД КЛЮЧ🎤КОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ КОРТЕЖЕЙ🐴 89604305082-вацап 89182055376-рабочий

Совсем скоро😍
@nart_heku
@dzhegu__
@adiga_gup
@insta_adyge
@adige__fashe
@circassian_renaissance
@madinashamurzaeva_camerist
#ХэгъэгуДжэгушхуэ #НартХэку #Щ1алэгъуалэХасэ #АдыгэДжэгу #Джэгужь #Джэгу #джэгу #къафэ #хабзэ #адыгэ #кчр #адыгея #майкоп #нальчик #черкесск #кбр #моздок #çerkes #çerkesler #heku #адыга #черкес #adyge #adyghe #kabardey #кабарда #къабэрдей #circassian #Circassia #Хэку #черкесск
Джэгужь апщий, Адыгэ!
КъакIуэ, къеблэгъэж! Нобэ ди джэгущ! Хэгъэгу джэгушхуэ махуэщ! МахуэфI-джэгуфIкIэ Тхьэр зыхуэусэн!
Бадзэуэгъуэм и 26-м
Сыхьэтыр 18:00-м
Абхъаз утым
Джэгум къеблэгъэнущ Налщыч, Мейкъуапэ, Черкесск, Мэздэгум, Абазэм, Шапсыгъым, Шэт къалэ, Ростов, Ермэлы хьэблэ, Джылахъстэней, Кургъуокъуей, Бытырбыху, Мэзкуу, Тыркум, Иорданым, Къэбэрдей къуажэхэм щыщ хьэщIэхэр.
Джэгум, джэгу хабзэм хуэгъэза псалъэ - псалъэжь - псэлъэкIэ мащIэ:
- джэгужь апщий, джэгу хабзащIэхэр, джэгупщ (лIыжь цIэрыIуэ, пщIэшхуэ зиIэ, зекIуэлI-зекIуэшуэ зи гъащIэр зыхьа, зи хабзэрэ зи лIыгъэкIэ пэрыт);
- джэгуакIуэжьхэр: джэгуакIуэпщ, джэгуакIуэ пашэ, джэгу хьэтий, хьэтиякIуэ, хьэтиякIуэ пщащэ, пшынауэ, пшынауэпщ, уэрэдус, уэрэдгъэIу, уэрэдхэдзэ, усакIуэ, псысэныбэ, пцIыус, джэгуалъэ, гуащэгъафэ, ажэгъафэ, бэнакIуэ, нэщыпхъуэ-нэфIэгъэщI, кIапсэрыкIуэ, гъо, къэфакIуэ, джэгуакIуэ Iэнэ;
- джэгухэш, джэгу зэхэшэ, джэгуакIуэ уэрэд, джэгупщэхъумэ, джэгукIэхъумэ, джэгухъумэшухэр, пшынэ, пшыналъэ, уэрэд, уэридадэ, уэрэдылъэ, уэрэдыфэ, уэрэд-къафэ, уэрэд-удж, зэпэдзыж, ежьу, нысэгъасэ уэрэд-удж, нысэгъафIэ уэрэд-удж, нысэщIэш уэрэд, унэишэ-уэридадэ, щауэишыж уэрэд-хъуэхъу, къафэ, къафалъэ, къэфыхь, текIуатэ, теджагуэ, бгъурыджагуэ, шыгъажэ, шуджэгу (шурыджэгу), шыгъэджэгу, шыгъэудж, шудэж, удж, уджылъэ, уджакIуэ, уджыпэ, уджыкIэ, уджпашэ, уджкIашэ, еуджэкI, хэуджэ, хэуджыкI, бгъурыуджэ, хэуджыхь, иуджыхь, удж-Iэпэгъу, Iэпэгъу-ныкъуэ, джэгу баш, хьэтиякIуэ баш, удж баш, дэ баш, дэжьей нып, дэ пыIэ, дэ лэгъунэ;
- «къафи уи фэр дыгъэлъагъу», - «уэрэдым щIопщыр ежьущ», - «нэвгъази фахэуэ, напэншэ гуп, сыпсэууэ къэзгъазэм уэрэдкIэ сыныфхэуэнщ».
Ттхамрэ тщIэмрэ мащIэщ…
Къыпыщэ, Адыгэ....8

Новый Черкесский бренд @_samgur_ 💫
Мужские и женские бомберы с национальной символикой😎

Новый Черкесский бренд @_samgur_ 💫
Мужские и женские бомберы с национальной символикой😎

С днем рождения Братик@hagabanov.muhamed😍Алыхьым уи мурад къуигъэхъул1э,уи Адэ Анэр Алыхьым куэдрэ къыпщхьэщигъэт❤Лю тя😉

Most Popular Instagram Hashtags