[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

alirezat600 alirezat600

14 posts   488 followers   709 followings

 

پاییزم داره تموم میشه
زشت نباشه دیر عکس پاییزی گذاشتم 😂

پیر شدیم ولی بزرگ نه

باز دلم خواست :/

باجناق عزیز
ایشالا خوشبخت بشین

😍

جشن مهرگان بر همه مهرپویان و مهرآوران گیتی خجسته باد.
همچنان مهرافزون و مهرانگیز بمانیم
بشود که مهر برای شادمانی ما آید
بشود که مهر برای تندرستی ما آید
بشود که مهر برای بهروزی ما آید

#مهرگان خجسته.

ﻧﮑﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﭘﺸﺖ ﺻﻠﻴﺒﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻴﺒﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﻦ « ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ» ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻱ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻋﻮﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤّﺎﻡ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﺍﺯ ﻣﺮﺍ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ!
ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ، ﺗﻴﺘﺮِ ﻳﮏِ «ﮐﻴﻬﺎﻧﻢ»
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺷﮏ
ﻧﮑﻨﺪ ﻟﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﮐﺘﮏ
ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺟﻌﻠﻲ ﻣﺮﺍ ﭘُﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺑﺪ، ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ ﺳﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻠﺨﻢ ﻭ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻢ
ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻨﺪ!
ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻨﺪ
ﻟﺨﺖ ﺩﺭ ﺟﻴﻎ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﺗﺨﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﮑﺮِ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻦِ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﺐِ ﺳﺨﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻲ ﺭﺣﻤﻲ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ … ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ … ﻭ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ…!
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺯ، ﺑﻬﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺑﻐﻠﺖ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺩﻱ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺪ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﺧﺮِ ﺍﻳﻦ ﻗﺼّﻪ ﻱ ﺑﺪ
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺑﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ … ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ…
ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺭ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﺧﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ…

ابزورد* چیست؟
در زبان عامیانه ابزورد را بی‌معنی، احمقانه، غیرمنطقی وغیرممکن ترجمه می‌کنند اما در تبارشناسی زبان، ابزورد یعنی بی‌پایه! در آلمانی به بُدِن‌لُس* می‌رسد و از آن می‌توان به مفهوم “عمیق“ رسید. یعنی آنچه که در معنای لفظی، سطحی و احمقانه است، اتفاقا عمیق و منطقی‌ست. امر ابزورد، در نهایت ما را با یک پرسش جدی روبرو می کند:
آیا جهان اصلا معنایی دارد؟
ابزورد می‌گوید که جهان بی‌معناست پس انسان ناگزیر از ساختن معنایی‌ست تا از طریق آن بتواند وجود خود و جهان اطرافش را بفهمد و به خود بقبولاند که حتما نفس کشیدن و دویدن و سکس و کار و تمام این هستی معنایی دارد. تمامی تفکرات چند هزار ساله‌ی بشر تلاش در جهت همین معناساختن برای جهان است. هر نگاهی که ادعای رسیدن انسان به سعادت و رهایی را داشته باشد مخالف قطعی ابزورد است.
اما رهایی چیست و اگر جهان ما جهانی ابزورد و بی‌معناست چگونه می‌توان از رهایی، آزادی، عدالت، حقیقت و مفاهیمی اینچنینی سخن گفت؟
پس تفاوت میان یک عزلت‌نشین تارک دنیا که با تصور پوچی جهان به جامعه‌ی انسانی پشت کرده است با یک هیچ‌انگار جنگنده و درگیر فلسفه و سیاست در چیست؟
معلم و منتقد جهان مدرن نیچه می‌گوید: در پاسخش به زیستن!
هیچ‌انگاران، قهرمانان جنگ با زندگی‌اند. آنان با علم به اینکه جهان پیش‌روی‌شان چیزی جز یک بازی ابلهانه نیست تو را با یک چالش روبرو می‌کنند:
این جهان و بازی‌هایش به بی‌رحمانه‌ترین شکل بیهوده است و تو تنها دو راه داری یا با خودکشی از این بازی خارج شوی و یا در بازی بمانی و بجنگی. وقتی در بازی ماندی باید زمانت فرارسد تا به سهم خود بازی را به‌هم بزنی و پوچی آنرا به گوش دیگران برسانی. از همین نقطه جبهه‌ی تو تعیین می‌شود. دیگر تنها دانستن کفایت نمی‌کند باید خود را برای گریه‌های طولانی و زخم و درد و نعره آماده کنی، باید بتوانی! چه کسی جز یک انسان رادیکال می‌تواند دانستن را با توانستن جفت بیاندازد؟
ابزورد قرار است فضایی باشد برای پرداختن به این پرسش‌ها در تمامی حوزه‌ها.
دجال
*absurd
*bodenlos

Most Popular Instagram Hashtags