adel_dantism adel_dantism

225 posts   115,668 followers   120 followings

| عادل دانتیسم _ نویسنده |  کتاب ها عزیز روزهای من آغوشش عشق بود من دیگر توان خاطره ساختنم ‌نیست عهد شکستن کار من نیست ♡ 🔴 لینک کانال نوشته هایم در تلگرام 👇

.
ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ ﻭ ﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺑﺎﺭ
ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ ﺍﺯ
ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ " ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻢ، ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ" ، ﻭ
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻭ ﻫﯿﭻ ...! ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ " ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠﺨﻢ" ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻠﺨﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑُﻐﻀﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﻫِﻠِﮏ ﻭ ﻫِﻠِﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻥِ
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ماشین اسباب بازی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ !... ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : "ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺮﺳﯽ، ﺗﻮ ﭼﻄﻮﺭﯼ؟ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ،
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ، ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ، ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ " ، ﻭ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺭﯾﺨﺘﻦِ ﻗﻠﺐ ﭼﻬﻞ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻡ... ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ
ﻣﺮﺯﯼ ﺍﺯ ﺛﺎﻧﯿﻪ، (ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﯼ ﺍﺯ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﯼ ﺍﺯ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖِ ﺁﻥ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺑﯽ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭﻡ؟ ...!!! ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻐﺾِ ﭘُﺮﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﻗﺸﻨﮓ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ، ﺳﺮ
ﺳﻮﺯﻧﯽ، ﺫﺭﻩ ﺍﯼ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ... ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ، ﻧﻮﺍﺯﺷﯽ، ﺗﻮﺟﻬﯽ، ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ، ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﯽ
ﺧﯿﺎﻝِ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥِ ﺳﻤﺞ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ...! ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻋﻠﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ! یعنی باااااید کاری کنی؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ، ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ، ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻭ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻨﯽ، ﺍﺯ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻭ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﯽ، ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﻡ،...ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺳﺖِ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ، ﻭ ﺗﻮ همان ماشین اسباب بازیم ﺭﺍ در دست ﺑﮕﯿﺮﯼ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ، تهش را یک ﻃﺮﻑ،
ﺩرش را از پهلو به ﯾﮏ ﻃﺮﻑ، در دیگرش را به یک طرف دیگر ، ﭘﺮﺕ ﮐﻨﯽ...
ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ!
@adel_dantism
متن:#عادل_دانتیسم
#عادل_دانتیسم_یک_نویسنده_وطنی_ست
#عادل_تو
سپاس که با دل می خوانید و بیشتر سپاس که حضورتان را با دادن نظر و انتقاد نشان می دهید

◀️در صورت تمایل ورق بزنید
.
کارگاه نویسندگی ؛ مسابقه و مراسم اختتامیه کشوری استعدادیابی شعر ؛ دلنوشته و داستان کوتاه و بلند در فرهنگسرای فن آوری و رسانه شهر مشهد
در کنار دو همکار محترم
امید صباغ نو و علی سلطانی
و حضور دوستان و عزیزان نو قلم که از صمیم قلب خوشحال بودم که در کنارشان بودم
.
جای خیلی از دوستان دیگری که تمایل داشتند در کنارمان باشند خالی بود
.
به امید روزی که هیچ استعداد نهفته ای در کشورمان نادیده گرفته نشود
و شاهد رشد و پرورش استعداد ها باشیم
و با تشکر از مسئولین محترم
این مراسم که دلیل همچین محفل گرم و صمیمی شدند 🌹🙏

.
چی باعث میشه که
بتونی جرات اینو پیدا کنی
و شهامت بخرج بدی تا از یکی دل بکنی و ازش کنده شی !؟
تا کجا حاضری تلاش کنی برای ساختن ؟
بیشترین چیزی که آزارت میده توی یه رابطه چیه ؟
برام بنویس رفیق…

.
زن ها موجوداتی هستند
که اگر دوستتان داشته باشند،
فقط کافی ست وقتی اسمتان را صدا می زنند
به جای "جانم" بگویید "بله"،
تا بزنند زیر گریه … !!
شما را به خدا
این چیزها را بفهمید!
دل زن ها روزی هزار بار می لرزد
و می ریزد و خالی می شود؛
شما را به مردانگی تان،
وقتی دیوانه می شوند
و بیخودی بهانه می گیرند،
فقط بغلشان کنید
و برای هیچ چیز راه حل
نشانشان ندهید!!
زن ها این ناز های پر ز لطافت
گاهی فهمیدن می خواهند؛ فهمیدن!
@adel_dantism
متن:#عادل_دانتیسم
#عادل_دانتیسم_یک_نویسنده_وطنی_ست
#عادل_تو
🔴سپاس که از عزیزانتان دعوت می کنید که از همین صفحه مطالب را دنبال نمایند
🔴لینک تنها کانال تلگرامم در صفحه زیر درج شده:
@adeldantism_channel
@adeldantism_channel
@adeldantism_channel

🔴🔴
نام و شهرکتاب فروشی هایی که کتاب هایم
در آنها موجود است همراهانم:
كتابفروشى پارس (قائمشهر)
کتاب فروشی مهتاب پاساژ خاتم النبیا (بابل)
كتابفروشى حوزه هنرى كتاب (اصفهان)
شهر كتاب هفت حوض (تهران)
فروشگاه بهمن كرج- كتاب (تهران)
كتابفروشى چشمه آرن (تهران)
كتابفروشى جمالى (شيراز)
كتابفروشى رشد (اهواز)
كتابفروشى هنرسرا (مشهد)
نشر جاودان خرد (مشهد)
نشر كتاب آمه (تهران)
ارغوان (تهران)
بوك لند (تهران)
جزيره كتاب (تهران)
جمعه (تهران)
سروش شهرك اكباتان (تهران)
شهر كتاب رازى (شاهين شهر)
شهر كتاب (كرمان)
شهر كتاب مجيديه (تهران)
شهر كتاب اروميه (تهران)
شهر كتاب گلديس (تهران)
شهر كتاب الف (تهران)
شهر كتاب اميد (تهران)
شهر كتاب فرشته (تهران)
شهر كتاب مركزى شريعتى (تهران)
فروشگاه شهر كتاب آرين (تهران)
فروشگاه نيما (كرج)
كتاب داستان (تهران)
كتاب شهر (سنندج)
كتاب هميشه (تهران)
كتابسراى عبدالهى (شيراز)
كتابفروشى چتر (تهران)
كتابفروشى چهارباغ بالا (اصفهان)
كتابفروشى انديشه سبز (بجنورد)
كتابفروشى بامداد (سمنان)
كتابفروشى بدرقه جاويدان (تهران)
کتابفروشی طاعتی رشت
كتابفروشى جنگل (رشت)
كتابفروشى سامان (سبزوار)
كتابفروشى علامه ( مشهد)
كتابفروشى كتاب شهر مراغه (آذربايجان شرقى)
كتابفروشى كلبه كتاب (جهرم)
كتابفروشى كلبه كتاب (يزد)
كتابفروشى محام (اهواز)
کتابفروشی رشد اهواز
كتابفروشى معراج (دزفول)
كتابفروشى هومان (كرمان)
مهتاب انقلاب (تهران)
هاشمى وليعصر (تهران)
بانك كتاب (شيراز)
شهر کتاب اصفهان
خرید اینترنتی از سایت
Www.berkekhorshid.ir
شهر کتاب آمل
کتاب آفتاب مشهد
کتاب فروشی دهخدا تبریز
شهر کتاب تبریز
کتاب فروشی ایران زمین همدان
کرج شهر کتاب البرز
کتابفروشی معلم بندرانزلی
کتاب فروشی فرازمند رشت
کتاب فروشی جمعه تهران
پردیس کتاب مشهد
🔴سایر شهرها می توانند با شماره های زیر تماس گرفته تا مطلع شوند کدام کتابفروشی ها در نزدیک ترین مکان به محل سکونتتان کتاب هایم را عرضه می کنند
آقای بوالحسنی( شهرستان) 77351016
آقای دور فرض ( شهرستان)77511170
آقای حدیدی (تهران) ۷۷۳۵۳۲۸۴
پیش شماره تمام شماره های بالا ۰۲۱ میباشد
شماره تماس های درج شده مربوط به پخش کتاب گسترش هستند.
اگر کتاب فروشی شهری که در آن زندگی می کنید کتاب ها در آن موجود نبود حتمااا به شماره های بالا تماس گرفته و عناوین کتاب هایم و نام بنده را به مسئول فوق گفته تا دقیقا خدمتتون اطلاع رسانی شود
🔴کتابهایم برای دو نشر برکه خورشید
و نشر شانی می باشد
🔴بزودی شرایط ارسال کتاب هایم که با امضای خودم پست خواهد شد نیز اطلاع رسانی خواهم کرد مهربانان

.
از لذت هایتان برایم بنویسید
یا
از اولین باری که به معنی واقعی کلمه احساس خوشبختی کردید …

.
اگر یک دختر داشته باشم،
موهایش را میگذارم تا کمر بلند شود
و هر روز صبح
با شوق وصف ناپذیری می بافمشان.
دامن سرخ با گلهای آبی به تن اش
خواهم کرد؛
دستان کوچکش را
در دستانم خواهم گرفت
و تا نهایت آرزوهایش خواهیم دوید!
@adel_dantism
متن:#عادل_دانتیسم
#عادل_دانتیسم_یک_نویسنده_وطنی_ست
#عادل_تو
🔴روز دختر تبریک می گم به همه دختران فهیم و خوش قلب سرزمینم 🌹🌹
.
.
.
.

ویدئو: امیرعلی_ق

.
تا حالا بخودت دروغ گفتی؟
اگه آره سر چه موضوعی؟
آیا اون کسی یا چیزی که حاضر شدی بخاطرش حتی بخودت دروغ بگی ارزششو داشته؟
فکر می کنم جواب دادن به این سوال کمی شهامت می خواد .
.
.
.
ویدئو : امیرعلی_ق

.
بنظرتون چی باعث میشه که یه رابطه
در دراز مدت هم طراوت و تازگیشو حفظ کنه؟
اگر بعد از مدتی رابطه به ازدواج ختم شد دو طرف رابطه دچار طلاق عاطفی نشن؟
لازمه های تداوم یه رابطه ی پویا و موندگار چه چیز هایی میتونه
باشه؟
برام بنویسید …
.
.
.
.

ویدئو: امیرعلی.ق

.
باید یکی باشد که ببینی دل توی دلش نیست
که تو را به وقت هایی که می داند
خوب نیستی و حوصله نداری بخنداند
و امیدوار کند و حواست را پرت کند و به یادت بیاورد
که هر چقدر هم که اوضاع بد است
اما یکی یکجایی هست که هنوز دوستت دارد...
باید یکی باشد که ببینی که چقدر برایش مهم است
همین یکذره بهتر و بدتر شدن هات...
باید یکی باشد که همینطور الّابختکی نسپاردَت
به امانِ زمان که بلکه خود به خود خوب شوی خود!...
باید یکی باشد که ببینی دل توی دلش نیست
که حتی دو دقیقه زودتر خوب شدنِ حالِ دلت را ببیند...
باید یکی باشد که ببینی چقدر برایش فرق می کنی
و چقدر بلد است تو را و چقدر حواسش به تو جمع است...
باید یکی باشد که به یادت بیاورد
که برای یکی فرق داری!...
آدم برای یکی فرق داشته باشد!،
و اگرنه دنیا سراسر ترس و وحشت است...!
و اگرنه از بالا که به زمین نگاه می کنم
همه مان یک مُشت در شلوغی بی پناه و بی اهمیت
رهاشدگانیم که به هیچ کجای جهان برنمی خورد
هر بلایی هم که سرمان بیاید...
باید یکی، فقط یکی، اهمیتِ بود و نبود ما را به یادمان بیاورد که هنوز برای یکی، فقط برای یکی، چقدر مهم ایم!...
مثلا فرض کنید همین الان در یکی از پیاده روهای
این کره ی خاکیِ بی صاحب مانده
که ما حتی اسمش را هم نشنیده ایم،
یکی بیفتد و بمیرد، باور کنید اگر آن یکی تمام دنیای
فقط یک نفر نبوده باشد،
بیهوده مرده است؛ بیهوده و محض خنده ی دنیا!...
باید یکی باشد که ببینی
دل توی دلش نیست که به دست آورد دلت را...
@adel_dantism
متن:#عادل_دانتیسم
#عادل_دانتیسم_یک_نویسنده_وطنی_ست
#عادل_تو
پ.ن: اگر آن یک نفر را دارید به معنای واقعی کلمه قدردانش باشید .
.

ویدئو: امیرعلی.ق

.
کنکاش در گذشته نکنید
اگر تو کنارِ او آرامی
دیگر چه فرقی دارد
دیروز را بی تو چگونه گذراند
اگر قرار بر ماندن در دیروز بود
باور کن
تو امروزش نمی شدی
گاهی
گذشته را با بهایِ سنگینی می گذرانیم
و به احترامِ آینده
به دستِ فراموشی می سپاریم
اگر او حالا کنارِ تو
تنها تو را می خواهد
تنها تو را می بیند
دیگر فدایِ سرِ لحظه هایتان
هرکه بود و نبود
دوستش داری ؟
مردانه پایِ دوست داشتنت بمان
غرورش تکیه گاهِ توست ؟
زنانه غرورش را ستایش کن
و شکر کن گذشته ات را
که حالا
که امروز
کنارِ کسی تو را قرار داد
که بی دغدغه می توانی
عاشقش باشی!
@adel_dantism
متن:#عادل_دانتیسم
#عادل_دانتیسم_یک_نویسنده_وطنی_ست
#عادل_تو
📚از کتاب عهد شکستن کار من نیست
.

ویدئو: امیر علی_ق

Most Popular Instagram Hashtags