_mavikual_ _mavikual_

41 posts   3,177 followers   1,647 followings

Bay Mütefekkir,📚👓...  🍁... 📷... 🎥... 📐#içmimar ... Sanatlı bir eser, sanatkârı icab eder... (#bediuzzaman )

...🌾
.
Hayat-ı uhreviyenin
belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler –hadsiz tecrübelerle–
Risale-i Nur'un imanî ve Kur'anî derslerinde bulabilirler ve buluyorlar...
.
.
.
.
.
~
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#mavikual #mavi
#mutluluk
#sevgi #okumak
#kitap #külliyat

...🌿
En büyük hata ,
insan, kendini hatasız zannetmesidir. .
.
.
.
.
~
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur #hasret
#müzik #tarih
#müptela #mavikual #mavi #mutluluk #sevgi #okumak
#kitap #külliyat

🌿...
Ey sabırsız hasta!
>Sabret, belki şükret.
Senin bu hastalığın,
ömür dakikalarını birer saat ibâdet hükmüne getirebilir.
Çünkü; ibâdet iki kısımdır: .
.
>Biri, müsbet ibâdettir ki; namaz, niyaz gibi mâlum ibâdetlerdir.
.
>Diğeri, menfî ibâdetlerdir ki;
hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede, aczini, zaafını hisseder.
Hâlık-ı Rahîm'ine iltica eder, yalvarır.
Hâlis, riyâsız, manevî bir ibâdete mazhar olur...
.
.
.
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz #hasta
#şiirsokakta #şiir #hasret
#müzik #tarih
#hattat #müptela #mavikual #mavi #hastalarisalesi
#şiirce #mutluluk #sevgi #okumak #nur
#kitap #külliyat

🍃...
Biz de deriz ki:
Madem şu kâinat ve mevcudat var
ve içinde ef'al ve icad var.
Hem madem muntazam bir fiil, fâilsiz olmaz.
Manidar bir kitap, kâtipsiz olmaz.
Sanatlı bir nakış, nakkaşsız olmaz.
Elbette şu kâinatı dolduran
ef'al-i hakîmanenin bir fâili
ve yeryüzünün
mevsim be-mevsim tazelenen
hayret-feza nukuşlarının,
manidar mektubatının bir kâtibi,
bir nakkaşı vardır.
.
.
.
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz
#şiirsokakta #şiir #hasret
#müzik #tarih #ilim
#hattat #müptela #mavikual #mavi #mevlana
#şiirce #mutluluk #sevgi #okumak #şems
#kitap #külliyat

🍂...
.
Zira bu kâinat öyle
bir kitaptır ki her sahifesi çok kitapları tazammun eder.
Hattâ her kelimesi içinde bir kitap vardır.
Her bir harfi içinde bir kaside vardır.
Yeryüzü bir sahifedir, ne kadar kitap içinde var.
Bir ağaç bir kelimedir, ne kadar sahifesi vardır.
Bir meyve, bir harf; bir çekirdek, bir noktadır.
O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var.
İşte böyle bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete mâlik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir.
Demek, âlemin şuhuduyla bu iman lâzım gelir. .
.
.
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz
#şiirsokakta #şiir #hasret
#müzik #tarih
#hattat #müptela #mavikual #mavi
#şiirce #mutluluk #sevgi #okumak
#kitap #külliyat

🍁...
~Görüyorum ki:
Şu dünya hayatında en bahtiyar
odur ki dünyayı
bir misafirhane-i askerî telakki etsin
ve öyle de iz'an etsin
ve ona göre hareket etsin.
Ve o telakki ile en büyük
mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir.
Kırılacak şişe pahasına, daimî bir elmasın fiyatını vermez;
istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. .
~
~Evet dünyaya ait işler,
kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir;
bâki umûr-u uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir.
İnsanın fıtratındaki şiddetli merak
ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hâkeza şedit hissiyatlar,
umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. .
~
O hissiyatı, şiddetli bir surette
fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek,
fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas fiyatlarını vermek demektir. .
#mektubat ~
~
~
~
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz
#şiirsokakta #şiir #hasret #islam
#müzik #tarih
#hattat #müptela #mavikual #mavi
#şiirce #mutluluk #sevgi #okumak
#kitap #külliyat #kudüs
#kudüsislamındır

🍂...
Evet,
ey benim gibi ihtiyar kardeşler
ve ihtiyare hemşireler!
Madem âhiret var
ve madem bâkidir
ve madem dünyadan daha güzeldir.
ve madem bizi yaratan zat
hem Hakîm hem Rahîm'dir,
ihtiyarlıktan şekva ve teessüf etmemeliyiz.
Bilakis ihtiyarlık,
iman ile ibadet içinde
sinn-i kemale gelip vazife-i hayattan terhis
ve âlem-i rahmete istirahat için gitmeye bir alâmet olduğu cihetle ondan memnun olmalıyız. .
.
.
🍃🍃🍃
#ihtiyarlarrisalesi
#Bediüzzaman
#saidnursi #risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz
#şiirsokakta #şiir
#hasret #kitap
#müzik #tarih
#hattat #müptela
#mavikual #mavi
#şiirce #mutluluk
#sevgi #okumak
#kitap #külliyat

🍃...
Ben, ihtiyarlığın
verdiği şiddetli intibah cihetinde,
en evvel alâkadar olduğum fâni şeylerin fâniliğini gördüm. .
Kendime de baktım, nihayet-i aczde gördüm.
O vakit, beka isteyen ve beka tevehhümüyle fânilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: "Madem cismen fâniyim,
bu fânilerden bana ne hayır gelebilir?
Madem ben âcizim, bu âcizlerden ne bekleyebilirim?
Benim derdime çare bulacak
bir Bâki-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım." diyerek taharriye başladım. .
.
. .
.
🍃🍃🍃
#Bediüzzaman
#saidnursi
#risaleinur
#ihtiyar #risale
#karadeniz
#şiirsokakta #şiir #hasret
#müzik #tarih
#hattat #müptela #mavikual #mavi
#şiirce #mutluluk #sevgi #okumak
#kitap #külliyat

🍁...
Dünya madem fânidir.
Hem madem ömür kısadır.
Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.
Hem madem dünya sahibsiz değil.
Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri var.
Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır.
Hem madem .
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .
sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur.
Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. .
Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. .
.
🌿🌿🌿
#risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
#mektubat
#müptela #tarih #aşk
#sevği #mavikual #nuripakdil
#şiir #vidyo #iman #islam #din #cahitzarifoğlu #erdembeyazıt #yedigüzeladam

🍁...
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدّ۪ينِ .
Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu, iki kerre iki dört eder derecesinde kat'î anla...
🍃
Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.
Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.
Bu surette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder. .
#risaleinur
#sözler

🍁...
-
...bir gün kedilere baktım.
Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar.
Hatırıma geldi: "Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir?" Sonra gece yatmak için uzandım.
Baktım, o kedilerden birisi geldi, yastığıma dayandı, ağzını kulağıma getirdi.
Sarih bir surette "Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm" diyerek güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri, taifesi namına reddedip yüzüme çarptı.
Aklıma geldi: "Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur, yoksa taifesine mi âmmdır?
Ve işitmek yalnız benim gibi haksız bir muterize mi münhasırdır, yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi?" Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Çendan onun gibi sarih değil, fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Bidayette hırhırları arkasında "Yâ Rahîm" farkedilir.
Gitgide hırhırları, mırmırları, aynı "Yâ Rahîm" olur...
-
#risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #sözler #kedi #mübarek #rahim #haşiye #vesselam

🍁...
-
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Gözlerim yollarda, bekler dururum 'Nerde kardeşlerim' diyordu bir ses.
İlk kıblesi benim ulu Nebimin
Unuttu mu bunu acaba herkes. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım.
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslüman'a selam diyordu.
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.
-
#nuripakdil #kudüs #mescidiaksa #mescidinebevi #erdembeyazıt #ilkkıble #kudus #risaleinur #şiirce #cahitzarifoğlu #zarifadam

Most Popular Instagram Hashtags