1,284 Photos

Normal drowned in smoke -__-
arman_shaar #قديمى
ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ﺍﺯ
ﭘﺪﺭﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭘﺪﺭ ﺟﺎﻥ ! ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟ ﭘﺪﺭﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﯽ . ﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ، ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ
ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﮐﻠﻔﺘﻤﻮﻥ ﻣﻠﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻭ
ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺗﻮ
ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯼ
ﻫﺴﺘﯽ ، ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺴﻞ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺖ ، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﭼﯽ
ﻫﺴﺖ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ . ﭘﺴﺮ
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ
ﭘﺮﻩ ، ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺭﻭ
ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ ،
ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻮ
ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ
ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ، ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ
ﮐﻠﻔﺘﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ . . . . . ! ! !
ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺟﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ
ﻣﯿﺸﻪ ، ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﺪﺭ ﺩﯾﺸﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻭ ﭘﺎ
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ
ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ
ﮐﻨﻪ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺳﺖ
ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ
2h

» LOG IN to write comment.

asmarafiezadeh12 Abandoned Warehouse!
But I like this place very much!
انبار متروكه!
اما من خيلى اينجارو دوست دارم، بيشتر اينكه دوست دارم برم داخلشو ببينم ولى خوب تا حالا نشده!
راستى، يه چيزى، كسى برنامه اى درست حسابى واسه اچ دى آر كردن عكس سراغ داره؟؟؟؟
#iran #south #AbandonedWarehouse #warehouse #oldbuilding #building #picfaa #picstitch #picoftheday #allshots #all_shots #ig_persia #ig_4every1 #iranpx #irangall #like4like #landscape #insiran1 #insiran3 #instalike #instapersia #harfeaks #ايران #جنوب #ساختمان #انبار #قديمى #بپسند #جالب #ديدنى
2h

» LOG IN to write comment.

shirinnmg دوست دارم دوست داشتنی ترین دنیا
بمون پیشم
تا آخرش..#بهترين#قديمى#دوست
8h
 •   glamtallica Vaaay peydash kardi!manam duset daraaaam merci k pishamio darkam mikoni sry age yemoghe narahatet kardam ya mikonam;) 1h
 •   glamtallica @rojinmhd rojinnn sry dargir budam chanruz natunestam batun biam:/ #missya2 1h
 •   shirinnmg Daste asal bodd man bishtarr hastam hamishe toam bash na to mano bebakhsh age bazi vaghta gir alaki midam 1h
 •   glamtallica Na baba u key gir dadi akhe, man kheili nesbat be shomaha sardamo kam mahali mikonam-___- ghol midam jobran konam... 48min
 •   shirinnmg @glamtallica hamin k hasti khodesh kolie dos daram hamishe shad bashi dostam ghol bede? 46min
 •   glamtallica Say mikonam... 35min

» LOG IN to write comment.

asmarafiezadeh12 Say me please
Are you sad or angry??
Dont worry I'm here dear!
Talk to me, you can trust me!
به من بگو لطفا
ناراحتى يا عصبانى؟؟؟
من اينجام نگران نباش جونم!
با من حرف بزن، ميتونى به من اعتماد كنى!
#iran #south #night #angry #sad #doors #vsocam #vscocam #doorstagram #doorsgraphy #harfeaks #rsa_doors #doorsondoors #olddoors #picoftheday #picstitch #bestoftheday #doorsworldwide #iranpx #irangall #ig_persia #ايران #شب #درب #قديمى #غمگين #عصبانى #بپسند #جالب #هشتگ
23h

» LOG IN to write comment.

asmarafiezadeh12 Clothes Iron!
The old is the best!
اتوى برقى به سبك اتوى ذغالى!
هميشه قديمى بهترينه!
امروز با محسن داداشى رفتيم خياطى مردونه واسه پرو كتش، خيلى چيزميزهاى جالبى اونجا بود و البته جناب خياط باشى هم آدم خيلى شوخى بود و گفت از خودمو محسن عكس بگير، خلاصه چندتايى ازشون عكس گرفتم، كه البته بايد يه روز با باباى برم اونجا و درست حسابى عكس بگيرم!
#iran #tailor #tailoring #clothesiron #iron #old #oldthings #picstitch #picoftheday #iranpx #irangall #harfeaks #allshots #all_shots #ig_4every1 #ig_persia #terzi #eski #demir #ايران #خياطى #خياط #اتو #قديمى #جالب #ديدنى #بپسند #زيبا #هشتگ #قشنگ
24h
 •   danisir1 اووون تیر آهن زیرش!!!! ههههه 23h
 •   hasan75sh عجب اتوبي 23h
 •   firoozehkeynia چه قدررر خووبه 15h
 •   marii_2584 بابای منم خیاط قدیمی بود از این اتو و تیر اهن تو مغازش بود 12h

» LOG IN to write comment.

Normal ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ شاهین ❞
shaahinnmm _
سرت را روى شانه ام بگذار،
تا همه بدانند "همه چيز" زير سر من است...!
1d

» LOG IN to write comment.

pananamadina Old scissors and spoons 2d

» LOG IN to write comment.

Normal Narmin Sofizadeh-B.

» LOG IN to write comment.

ahmadtaba021 شيلنگو سه طبقه اتصال دادم, برينين #قديمى
@javad_wolf @ali.mo0
2d
 •   ali.mo0 دهنتوووو... :))))))))) يادش بخير چه حياطى بود :( 2d
 •   ahmadtaba021 Ali 2d

» LOG IN to write comment.

Normal Soheila • سُـهيلا
malih_banu .
راستى آيا جايى خبرى هست هنوز؟
مانده خاكستر گرمى، جايى؟
2d

» LOG IN to write comment.

amirazizipoor بى تو اى جان جهان جانو جهان را چكنم بى تو اى سرو روان باغ جنان را چكنم بى تو عمرم به خزان ميگذرد برگ به برگ بى بهار قدمت فصل خزان را چكنم اقا جانم .. گر رسد دست به دامان تو جان خواهد رفت گر نبينم رخ تو لذت جان را چكنم ما كه مرديم تو ما را سحرى ياد نما بى مسيحاى دمت عمر گران را چكنم ...#شب #٢١#ماه #رمضان #١٣٨٢#هيت #مكتب #الزهرا #حاج #محمد #طاهرى#قديمى 4d

» LOG IN to write comment.

rojinaaxoxo #تابستون كوتاهه و ما تا ميتووونيم پيش هم ميمونيم😇👭 دوستاى #صميمى كاراى #قديمى... 👭 5d

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.