lerikvii ท้ อ ง ฟ้ า กั บ ทุ่ ง น า . . .

歸 回 之 路
暹 羅 之 天
G R E E N & B L U E P L A N E T *C H A C H O E N G S A O - - > B K K

T H A I L A N D
4d

» LOG IN to write comment.

lerikvii P I N K
S U N S H I N E ' D A Y -° 「 粉 紅 色 之 天 河 」

ก รุ ง เ ท พ ฯ
เ มื อ ง สี ช ม พู . . .
1w

» LOG IN to write comment.

1mon lerikvii
Normal Eric Lim
lerikvii ลุ่ ม น ้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า — ณ — ส ย า ม ป ร ะ เ ท ศ — 日 落 の 湄 南 河 — 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon lerikvii
Normal Eric Lim
lerikvii เ ห นื่ อ ย ก็ พั ก . . .

很 多 事 ○ 说 不 出 口
都 有 ● 理 由
1mon

» LOG IN to write comment.

1mon lerikvii
Normal Eric Lim
lerikvii จั ง ห ว ะ จ ะ เ ดิ น . . .

B K K — T H A I L A N D
1mon

» LOG IN to write comment.

lerikvii ต่ า ง อ า ร ม ณ์ . . .

ต่ า ง ค ว า ม รู้ สึ ก . . .

ต่ า ง มุ ม ม อ ง . . .
2mon
  •   hatajuku สวยมากครับ 2mon
  •   lerikvii @hatajuku ขอบคุณครับ ^^ ต้องขอบคุณกล้องNexus 5 ครับ ^^ 2mon
  •   fon.srr สวยมากอะ 2mon
  •   lerikvii @fon.srr เชื่อป่ะว่าใช้โทรศัพท์ถ่าย 2mon
  •   fon.srr เชื่อ เพราะแกถ่ายสวย 5555 2mon
  •   lerikvii @fon.srr กล้องแกก็สวย 1mon
  •   super1997_ 美丽!竟然是中文的 3w
  •   lerikvii @super1997_ 哈哈 谢谢 3w

» LOG IN to write comment.

2mon lerikvii
Normal Eric Lim
lerikvii เ พ ล ง รั ก แ ส น ห ว า น . . .

為 你 唱 的 歌 ♡
2mon

» LOG IN to write comment.

lerikvii 时 间 停 了

เ มื่ อ โ ล ก ห ยุ ด ห มุ น . . .
2mon

» LOG IN to write comment.

lerikvii ชิ ล ชิ ล ไ ป . . .

บ้ า ง ยิ้ ม บ้ า ง เ ล่ น . . .

H U M A N I N T H E C A F É
2mon

» LOG IN to write comment.

lerikvii ผู้ ค น ม า ก ม า ย
แ ต่ มี แ ค่ ห นึ่ ง ค น
ที่ รั ก แ ล ะ แ ค ร์
คิ ด ถึ ง ม า ก น ะ
2mon

» LOG IN to write comment.